"TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU"

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 69
Năm 2021 : 523
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách nữ công giỏi việc trường đảm việc nhà

Danh sách nữ công giỏi việc trường đảm việc nhà

          C®gd huyÖn hiÖp hoµ                  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

c®cs tr­êng thcs quang minh                        §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

              

         Sè:      / BC- C§CS                                   Quang Minh,  ngµy 11  th¸ng  6 n¨m 2013

 

B¸o c¸o s¬ kÕt phong trµo thi ®ua

" Giái viÖc tr­êng, ®¶m viÖc nhµ " n¨m häc 2012 - 2013

 

           C¨n cø c«ng v¨n sè 38/C§CS  th¸ng 4 n¨m 2013 cña Phßng Gi¸o dôc huyÖn HiÖp Hoµ, h­íng dÉn tæng kÕt phong trµo thi ®ua “Giái viÖc tr­êng, ®¶m viÖc nhµ” trong n÷ nhµ gi¸o vµ lao ®éng ngµnh gi¸o dôc giai ®o¹n 2010-2012;

 C¨n cø vµo kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña c«ng ®oµn, cña Ban n÷ c«ng tr­êng THCS Quang Minh;

          C«ng ®oµn c¬ së tr­êng THCS Quang Minh tæng kÕt phong trµo thi ®ua “ Giái viÖc tr­êng, ®¶m viÖc nhµ” n¨m häc 2012 - 2013 nh­ sau:

I. Thµnh tÝch ®¹t ®­îc

1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh

Trong n¨m häc 2012-2013 tæng sè n÷ c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn, lao ®éng (CBGVNVL§) cña tr­êng lµ: 16/24

Trong n¨m häc c¸n bé n÷ CBGVNVL§ lu«n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, tham gia ®Çy ®ñ c¸c phong trµo, cïng nhau trao ®æi vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô...

2. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc:

1. Lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, båi d­ìng n©ng cao kiÕn thøc vµ n¨ng lùc cho n÷ CBGVNVL§. Trong n¨m ®· vËn ®éng ®­îc 2 ®c ®i häc ®¹i häc vµ hoµn thµnh kho¸ häc. 2 ®c ®¨ng kÝ ®i häc, 2 ®c tham gia líp c¶m t×nh ®¶ng, chuyÓn ®¶ng chÝnh thøc 2 ®c, giíi thiÖu kÕt n¹p ®¶ng 1 ®c.

2. Gi¸o dôc kiÕn thøc gia ®×nh, kiÕn thøc ph¸p luËt, néi qui, qui ®Þnh cho chÞ em; n©ng cao phÈm chÊt tèt ®Ñp cña phô n÷ ViÖt Nam.

3. B¶o vÖ lîi Ých vµ ch¨m lo ®êi sèng n÷ CNVC- lao ®éng.

4. Tæ chøc tèt c¸c phong trµo thi ®ua cña c«ng ®oµn, nhµ tr­êng ®Ò ra.

+ Sè n÷  CNVC- lao ®éng ®¹t gi¸o viªn d¹y giái c¸c cÊp:

- TØnh:  5 gvg (trong ®ã 2 n÷)

- HuyÖn: 7 gvg (trong ®ã 4 n÷)

+ Cã nhiÒu gi¸o viªn n÷ ®­îc ®Ò nghÞ c«ng nhËn gi¸o viªn ®¹t L§TT trong n¨m häc: 18 L§TT (trong ®ã 12 n÷)

+ Gi¸o viªn n÷ ®ãng vai trß quan träng, quyÕt ®Þnh ®Õn phong trµo thi ®ua cña nhµ tr­êng, c«ng ®oµn.

 5. Tham gia víi cÊp ñy, chÝnh quyÒn trong qui ho¹ch c¸n bé n÷, ®µo t¹o vµ bè trÝ sö dông c¸n bé n÷. HiÖn nay cã 8 / 13 ®¶ng viªn lµ n÷.

6. §éng viªn CNVC- lao ®éng chñ ®éng kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó phÊn ®Êu v­¬n lªn hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao.

7. VËn ®éng chÞ em quan t©m, gióp ®ì lÉn nhau khi gÆp khã kh¨n ho¹n n¹n; tham gia tÝch cùc vµo c¸c phong trµo chung cña x· héi.

8. 100 gia ®×nh n÷ CNVC- lao ®éng ®¹t gia ®×nh v¨n hãa; cã ý thøc x©y dùng c¬ quan v¨n hãa; x©y dùng nhµ tr­êng, c«ng ®oµn v÷ng m¹nh.

9. Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh. Kh«ng cã vi ph¹m Ph¸p lÖnh d©n sè.

10. Cã nhiÒu n÷ CNVC- lao ®éng giái chuyªn m«n, lµm kinh tÕ vµ  x©y dùng gia ®×nh Êm no, h¹nh phóc- nu«i con kháe, d¹y con ngoan. Sè n÷ CNVC- lao ®éng ®­îc suy t«n danh hiÖu “Giái viÖc tr­êng, ®¶m viÖc nhµ” lµ 16 chÞ (cã danh s¸ch kÌm theo)

          Tiªu biÓu cho phong trµo thi ®ua ph¶i kÓ ®Õn c¸c c« gi¸o:

- Ph¹m ThÞ MÝch – HT nhµ tr­êng: Gia ®×nh ®¹t gia ®×nh v¨n ho¸ cÊp huyÖn 2013.

- §µo Thu H­¬ng – Phã CT C§ tr­êng (cã ®ãng gãp nhiÒu trong c«ng t¸c C§ vµ båi d­ìng hsg)

 

II. Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm

1.     X©y dùng tèt mèi ®oµn kÕt trong CNVC- lao ®éng; t¹o kh«ng khÝ vui vÎ, phÊn khëi trong c«ng t¸c; thùc hiÖn tèt qui chÕ d©n chñ trong tr­êng häc.

2.     Thùc hiÖn ®óng, ®ñ, kÞp thêi c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi n÷  CNVC- lao ®éng.

3.     Quan t©m ®Õn t©m t­, nguyÖn väng cña CNVC- lao ®éng vµ gia ®×nh hä.

4.     Lµm tèt c«ng t¸c ®éng viªn tuyªn d­¬ng, c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng.

5.     Lµm tèt c«ng t¸c th¨m hái CNVC lao ®éng khi cã viÖc vui, buån; khi gÆp khã kh¨n ho¹n n¹n, èm ®au, thai s¶n.

6.     Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn ph¶i lµ chç dùa, cÇu nèi gi÷a CNVC- lao ®éng víi chuyªn m«n, chÝnh quyÒn; b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p chÝnh ®¸ng cña CNVC- lao ®éng.

             Trªn ®©y lµ b¸o c¸o tæng kÕt phong trµo thi ®ua “Giái viÖc tr­êng, ®¶m viÖc nhµ” trong n÷ nhµ gi¸o vµ lao ®éng cña C§ tr­êng THCS Quang Minh n¨m häc 2012 - 2013                                                                              

 N¬i nhËn:

            - C§GD

            - L­u VT

 

                                                                                            t/m ban chÊp hµnh

 

 

 

 

                                                                                                     Hµ ThÞ Oanh

 


 

C§ THCS QUANG MINH


danh s¸ch n÷ c¸n bé gi¸o viªn ®Ò nghÞ danh hiÖu


giái viÖc tr­­êng - ®¶m viÖc nhµ

n¨m häc 2012-2013


 

 

 

 


STT

Hä vµ tªn

Chøc
 

KÕt qu¶ c«ng t¸c1

Ph¹m ThÞ MÝch

HiÖu tr­ëng

Hoµn thµnh xuÊt s¾c nv


2

NguyÔn ThÞ Nguyªn

Gi¸o viªn

Hoµn thµnh tèt nv


3

Vò ThÞ Chanh

Tæ phã

Hoµn thµnh tèt nv


4

§µo Thu H­­¬ng

Gi¸o viªn

Hoµn thµnh tèt nv


5

NguyÔn ThÞ H­¬ng Trµ

Gi¸o viªn

Hoµn thµnh tèt nv


6

Lª ThÞ H»ng

Tæ tr­ëng

Hoµn thµnh tèt nv


7

Bïi ThÞ Quúnh

Gi¸o viªn

Hoµn thµnh tèt nv


8

NguyÔn Ngäc Th¶o

Tæng PT

Hoµn thµnh tèt nv


9

Vò V©n Trang

Gi¸o viªn

Hoµn thµnh tèt nv


10

Hµ ThÞ Oanh

KÕ to¸n

Hoµn thµnh nv


11

Kh­¬ng ThÞ Huª

V¨n th­­

Hoµn thµnh nv


12

B¹ch Thi Thanh Xu©n

Y tÕ

Hoµn thµnh nv


13

Hå ThÞ HiÒn

Th­ viÖn

Hoµn thµnh nv


14

§ç ThÞ Xu©n

Gi¸o viªn

Hoµn thµnh tèt nv


15

TrÇn ThÞ Mai

Gi¸o viªn

Hoµn thµnh nv


16

Hoµng ThÞ Dung

Gi¸o viªn

Hoµn thµnh nv


 

Céng

 

 


 

 

 

 


 

 

 

TM BCH C§


 

 

 

CT


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

NguyÔn Ngäc Kh¸nh


 


Tập tin đính kèm
Tác giả: admin
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới